Předpověď počasí

Studie sídelní zeleně a Revitalizace zeleně v sídle

Studie sídelní zeleně a Revitalizace zeleně v sídle
Velikost:
397.47 kB
Datum:
24. květen 2021

CZ RO B C

Obec Tečovice získala dotaci na pořízení studie systému sídelní zeleně a na výsadbu zeleně. Tato nová zeleň (dřeviny, trvalky a trávník) vychází z doporučení uvedených ve studii a bude realizována během jara a podzimu 2021 v celkem čtyřech lokalitách v obci.
Cílem projektu je pořízení studie systému sídelní zeleně a revitalizace zeleně v naší obci. Dílčím cílem je propojit zeleň sídla s krajinou a zlepšit životní podmínky a biodiverzitu v místě realizace projektu. Realizační fáze navazuje na Územní studii sídelní zeleně provedenou v roce 2019, čerpá ze závěrů vyslovených ve studii a navazuje výběrem lokalit i charakterem úprav na tuto studii tak, aby byl přínos z realizačního projektu co nejvyšší, z hlediska podpory biodiverzity, a zlepšení životních podmínek v obci.
Navržené výsadby podpoří ekosystémovou funkci zeleně v obci Tečovice a propojí zeleň sídla a krajinnou zeleň. Doplněním dřevin dojde k zastínění přehřívaných ploch a úpravě mikroklimatu v obci, včetně vytvoření podmínek pro retenci vody. Rovněž je očekáváno vytvoření životního prostoru pro živočichy a zvýšení biodiverzity. Projekt je zaměřen na posílení ekologické stability vytvářením nových a propojením stávajících prvků zeleně.
V rámci projektu budou posíleny ekosystémové funkce zeleně v sídle v rámci 4 lokalit obce Tečovice. Lokalita č. 2 dle PD není součástí žádosti o dotaci a bude se realizovat až v další etapě.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 
 
 
Databáze firem Evropské databanky