Předpověď počasí

Dotace získané obcí

CZ RO B C

Předmětem projektu jsou výsadby a úprava krajinné zeleně převážně liniového charakteru. Jde především o doplnění stromů a keřů do již zatravněných údolnic, výsadby ovocných dřevin původních krajových odrůd a založení květnaté louky. Navržená opatření směřují k posílení funkčnosti extravilánové zeleně ve smyslu podpory biodiverzity, zvýšení schopnosti autoregulace krajiny zatížené zemědělskou výrobou, omezení eroze půdy a posílení estetické i užitné funkce ovocných dřevin v obci Tečovice.

Projekt řeší následující problémy:
- intenzivně využívané agrární krajiny s nízkým zastoupením přírodních a přírodě blízkých prvků,
- nízkého podílu rozptýlené zeleně mezi poli,
- větrné a vodní eroze půdy, které vznikají na rozsáhlých zemědělských monokulturách, což řešené území je,
- zásadního podílu ostatních ploch představujících obhospodařovanou ornou půdu, zatravnění je minimální (zejména řešené údolnice),
- převažujících biotopů ze skupiny biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem,
- chudé krajiny na vzrostlejší zeleň, a tedy i potravní, migrační a úkrytové možnosti pro živočichy volné krajiny,
- oslabené autoregulace ekosystémů (koeficient ekologické stability katastrálního území je 0,18),
- krajinného pokryvu, který vykazuje velmi nízkou hodnotu poskytovaných ekosystémových služeb, a to jak habitatových (pro živočichy), tak regulačních a kulturních.

Cílem projektu je:
- posílit funkčnost extravilánové zeleně - podpořit biodiverzitu,
- zvýšit schopnost autoregulace krajiny, která je zatížena převážně zemědělskou výrobou,
- omezit větrné i vodní eroze stávající krajiny,
- posílit estetické i užitné funkce stávající krajiny - výsadbou ovocných dřevin
kterého bude naplněno výsadbou a úpravou krajinné zeleně - výsadbou stromů, keřů i vrbových holí a založením květnatého trávníku - louky.

V důsledku projektu jsou očekávány tyto změny:
- krajina se stane bohatou na rozptýlenou zeleň - bohatou na nové i stávající druhy živočišné i rostlinné,
- krajina zůstane bohatá na své cenné půdní prvky - nebude znehodnocována intenzivním zemědělstvím a ani větrnou i vodní erozí,
- krajina se stane estetickou i užitnou - výsadbou ovocných dřevin, keřů, květnaté louky.

O výstupu projektu bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek obce a také ve zpravodaji obce Tečovice.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Celkové způsobilé výdaje: 2 514 971 Kč
Dotace EU: 2 011 977 Kč (80 %)
Příspěvek příjemce podpory: 502 994 Kč (20 %)
Datum zahájení realizace projektu: 4. 2. 2020
Datum plánovaného ukončení projektu: 30. 6. 2024
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekty: Státní fond životního prostředí ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Příjemce dotace: Obec Tečovice

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009731

logo iop

Hlavním cílem projektu je vytvořit dlouhodobě dostupné nájemní sociální bydlení v obci Tečovice, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního vztahu. Nástrojem dosažení uvedeného cíle je vytvoření bytových prostor pro potřeby sociálního bydlení. Konkrétně se bude jednat o rekonstrukci budovy v současnosti nevyužívaného obecního bytového domu s č. p. 145, ve kterém vznikne nádstavbou a rekonstrukcí celkem 7 nových bytových jednotek.

Problém vzniku sociálního bydlení lze spojovat s celkovou situací na trhu nemovitostí v ČR, který se potýká v mnoha lokalitách s nedostatkem volných bytů či domů určených k bydlení. Obec Tečovice je právě jednou z takových lokalit. Analýza pojednávající o nedostatku bytů k bydlení v řešené lokalitě je dostupná ve studii proveditelnosti. Nízký počet volných bytů v lokalitě pak následně v tržních podmínkách zvyšuje ceny nemovitostí a nájemného, které nejvíce ovlivňuje osoby s nízkými příjmy. Dostanou-li se tyto osoby do jakékoliv negativní životní situace, mohou se ocitnout v bytové nouzi. Povinností obce a státu je zajistit těmto osobám alternativní řešení, vhodné podmínky pro důstojný život. V důsledku podfinancování veřejné správy však jednotlivé subjekty nedisponují dostatečným množstvím prostředků pro zajištění bydlení všem osobám z cílových skupin projektu, které se se v řešené lokalitě nachází.

Projekt Sociální bydlení v obci Tečovice je spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 2018–2019

logo

Naše základní škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „ŠKOLA TEČOVICE - ODBORNÉ UČEBNY“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004057), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předkládaný projekt řeší rekonstrukci učebny cizích jazyků a vybudovaní učebny přírodních věd, a to včetně vybavení pomůckami, což umožní zavedení nových metod výuky s důrazem na získání praktických znalostí a dovedností. Dalšími výstupy projektu budou: možnost bezbariérového užívání budovy, úpravy venkovního prostředí a zeleně, zajištění vnitřní konektivity.

logoNaše společnost čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Rozšíření MŠ v obci Tečovice (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000546), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Hlavním cílem je nástavba objektu č.p. 319, tj. Mateřské školy v obci Tečovice. Tento projekt bude mít za následek vytvoření 1 nové třídy MŠ, zvýšení kapacity o 16 dětí na celkovou kapacitu 72 dětí ve 3 třídách MŠ. Předložený projekt reaguje na neuspokojenou poptávku po místech v MŠ. Rozšířením kapacity tohoto zařízení dojde k pokrytí této neuspokojené poptávky po předškolním vzdělávání a umožní zapojení rodičů na trh práce.
CZ RO B C MZP logo RGB v2

Projekt: Obnova krajinné zeleně v k. ú. Tečovice

Předmětem projektu „Obnova krajinné zeleně v k. ú. Tečovice“ je obnova krajinné zeleně na dvou vybraných lokalitách v k. ú . Tečovice, kde byla provedena příprava stanovišť, výsadba stromů, keřů a zatravňování a kde bude probíhat následná péče.

Cílem projektu je především posílení ekologické stability krajiny a to zejména formou vytváření a obnovy krajinných prvků, což povede mimo jiné k zvýšení schopnosti autoregulace krajiny zatížené zemědělskou výrobou, snížení vodní a větrné eroze či zvýšení diverzity území.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou: 481 391 Kč

Dotace EU: 385 113 Kč (80%)

Příspěvek příjemce (obec Tečovice): 96 278 Kč (20%)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 
 
Databáze firem Evropské databanky