Předpověď počasí

Do uliček Tečovic vyrazí v sobotu 8. ledna skupinky tříkrálových koledníků. Budou koledovat a vybírat do kasiček peníze pro celostátní Tříkrálovou sbírku. Kromě skupin procházejících obcí budou moci obyvatelé Tečovic odevzdat svůj finanční dárek také do pevně umístěné pokladničky v místním obchodě od čtvrtka 6. 1. 2022 do soboty 8. 1. 2022.

Koledníci budou dodržovat hygienická doporučení, které vydala Charita ČR:

1. Respektovat a dodržovat všechna platná vládní nařízení.

2. Dodržovat známá hygienická pravidla po celou dobu koledování = pravidlo 3R: povinné používání roušek, desinfekce rukou (či nošení rukavic) a dodržování rozestupů.

3. Osoby, které se podílejí na koledování (koledníci, doprovod, koordinátoři), mají ochranu dýchacích cest (respirátor, rouška), nejen při přípravě koledování, ale i při samotném koledování

4. Dodržování rozestupů, odstup od dveří, bezpečná vzdálenost (1,5m) mezi dárcem a koledníkem, s kasičkou přistupuje jeden člen skupinky, při manipulaci s ní a dárky používá rukavice, desinfekci.

5. Při organizaci koledování se doporučuje minimalizovat kontakty mezi osobami, neshlukovat se, maximum úkonů řešit mimo uzavřené prostory.

6. Hromadné akce pro veřejnost a akce pro koledníky se nedoporučují.

7. Při žehnání koledníků se řídit platnými předpisy a nařízeními.

Tříkrálová sbírka vychází z lidové tradice. Králové nekoledují pro sebe, ale ve prospěch lidí v těžké životní situaci. Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.

Záměry Charity Zlín na využití výnosu sbírky v roce 2022:

· projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku,

· projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice,

· projekt Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi,

· projekt Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharsko.

V loňském roce vynesla Tříkrálová sbírka v obvodu Charity Zlín částku 2 336 471 korun, celostátně to bylo 133,8 milionu korun. Přímo v Tečovicích se vloni vybralo 11 450 korun. V minulém roce však koledníci nesměli obcházet obec dům od domu, ale jen mlčenlivě střežit pokladničky umístěné na několika veřejně přístupných stanovištích.

(vc)

Databáze firem Evropské databanky