Předpověď počasí

kronika 1968Litujeme občas v kronice Tečovic z doby před padesáti lety. Kronikářský zápis z roku 1968 je poměrně rozsáhlý, má 39 stran. Přímo událostem v Tečovicích je však věnována jen menší část textu. Kronikář Josef Ryška se podrobně rozepisuje o událostech celostátních, dokonce i mezinárodních, takže se v obecní kronice Tečovic z roku 1968 můžeme dočíst například i to, že byly záplavy v západní Francii nebo jaké měla složení strava amerických astronautů mise Apollo... Přesto najdeme i řadu místních zajímavostí, na které si po padesáti letech rádi zavzpomínáme a které nám přiblíží atmosféru, v níž se tehdy žilo. Hned v úvodu kroniky z roku 1968 si kronikář stěžuje na malý zájem občanů o tehdejší předvolební schůze.


„V Tečovicích se konala taková první předvolební schůze občanů dne 7. února 1968 v kulturní místnosti Osvětové besedy. Úkolem besedy bylo seznámit občany s úspěchy v obci, kterých bylo dosaženo v uplynulém volebním období, ale i v obvodu městského národního výboru města Gottwaldova. K tomuto bodu promluvil člen MěNV s. Jiří Běhal, doplnil ho ještě předseda občanského výboru Rostislav Vykoukal, také člen MěNV – odboru pro zvelebení obce, a člen MěNV Jaroslav Bartek.
V druhé části veřejné schůze seznámil J. Bartek jako člen organizačního odboru MěNV s organizováním voleb, se změnami ve volebním řádu a s návrhem kandidátů. Předseda místní organizace KSČ Mašláň upřesnil návrh kandidátů a seznámil přítomné s ustanovením okrskových i obvodních volebních komisí. Přítomní občané se měli také vyjádřit k navrženým kandidátům. Byli jimi Jaroslav Bartek a Jiří Běhal. Připomínek k návrhům nebylo.
Nepříznivým zjevem této veřejné schůze byla velmi slabá účast občanů. Bylo to opravu podivné, když se nezúčastnili ani mnozí členové jako funkcionáři občanských výborů. Z ostatních občanů byli přítomni jen čtyři, kromě asi 15 členů KSČ, i když vedení organizace pozvalo na tuto úvodní schůzi všechny členy strany. Měla to být zároveň stranická členská schůze. Nezájem občanů se projevil jako mimořádný. Proč?
V posledních letech se totiž projevoval nezájem občanů ve všech veřejných činnostech – ve funkcích, stejně i v účasti na schůzích a různých podnicích. Bylo to tíž vážnější, když šlo o vážnou věc, jako byly volby. Názorným příkladem nezájmu o veřejné dění byla skutečnost, že v tento den a v tutéž hodinu se konaly výborové schůze třech společenských organizací. Což je nezajímalo, co se vykonalo a vybudovalo v obci, co se vykonalo v bytové výstavbě, v kultuře, v průmyslu, v sociální péči v obvodu MěNV? A dotýkalo se to i jich samých! Vždyť jenom za jeden měsíc se vyplatí v Tečovicích 120 000 Kčs na důchodech.
O osvětové činnosti Osvětové besedy promluvil správce OB. Měl také důvod k pesimismu.
Další předvolební besedy se již nekonaly. Politický a společenský vývoj se vytvářel tak, že bylo v nejvyšších stranických a vládních orgánech rozhodnuto volby odložit na dobu pozdější, až se příliš rozvolněná, správněji řečeno rozbouřená politická hladina uklidní. Události roku 1968 a 1969 to potvrdily.“
(vc)

Databáze firem Evropské databanky