Předpověď počasí

Kronika Listujeme v obecní kronice z roku 1967. Autor kronikářského zápisu z tohoto období Josef Ryška věnoval značnou pozornost školství. Shrnuje jeho vývoj za několik předchozích let. Jaké bylo školství v Tečovicích před půl stoletím?

 

 • Název školy místní je podle nového školního zákona z r. 1960 tento: Základní devítiletá škola, 1. až 5. ročník“. Škola je pětitřídní s pěti postupnými ročníky. Počtem žáků a zaměstnanců patří mezi tři největší národní školy v okrese. Vyučování je organizováno denně dopoledne, v pondělí a ve čtvrtek i odpoledne. Od 1. 2. 1967 bylo zavedeno vyučování v 11denním cyklu, to znamená, že v lichém týdnu se vyučuje 6 dní, v sudém je pět vyučovacích dní s volnou sobotou. Poněvadž počet vyučovacích hodin se nezměnil, bylo nutno zavést jedno odpolední vyučování navíc, a to v sudém týdnu v úterý. Provoz o volných sobotách byl zastaven i ve školní družině a ve školní jídelně.
 • Dne 1. září 1965 byla zřízena při škole školní družina, v níž bylo pečováno o žáky v době mimo vyučování, a to denně do 16.15 hodin. Přihlásilo se 36 žáků ze všech tříd.
 • Od roku 1960 bylo na škole toto personální obsazení: Karel Pavlů, ředitel, nar. 1918 v Tečovicích, studoval Reálné gymnázium v Kroměříži, doplňovací zkoušku pro národní školy vykonal 1939 v Kroměříži. Od r. 1951 působil v Tečovicích, ředitelem zdejší školy jmenován 1958. Jeho manželka Milada je ředitelkou zdejší mateřské školy.
  Učitelé: Františka Janovská, Františka Mikulíčková, Marie Trčalová, Jarmila Doležalová, Anděla Kolaříková, Marie Hynčicová, roz. Baťková, z Tečovic, Antonie Menšíková, Františka Střechová, Jarmila Trkalová, Jiřina Urbanová, vychovatelka školní družiny, Růžena Lamperová, Jaroslava Trčalová, vychovatelka družiny.
  Ostatní zaměstnanci: Anežka Horáčková, školnice, Marie Vlčková, uklízečka a pomocnice v kuchyni, Marie Šišková, kuchařka, Jiřina Řiháčková, školnice od r.. 1965/66.
 • Na škole je zájmová organizace žáků – pionýrská organizace (PO). Jednotlivé oddíly byly vedeny studentkami nebo také mladými děvčaty ze zaměstnání. Práce PO je organizována podle plánu sestaveného skupinovou vedoucí a schváleného ředitelem školy. Pionýři se scházeli pravidelně každé pondělí. Hlavní náplní schůzek bylo plnění ustanovení „Co má znát a umět pionýr“. Kromě uvedené činnosti se pionýři zabývali četbou, hrami, vycházkami a výlety. Organizovali veřejně prospěšné akce – jako je sběr lahví, vysazování stromků, úprava školního hřiště, nebo také nacvičovali divadlo. V I. a II. třídě byly děti organizovány v oddílech Jisker, vedených schopnými žáky osmiletky v Malenovicích.
 • Ve školním roce 1964/65 měla tečovická škola 133 žáků, z toho 25 přespolních. Členem Pionýrské organizace bylo 101 žáků. Dělnický původ mělo 96 žáků, z rolnických rodin pocházelo 14 žáků. V tomto školním roce 129 žáků prospělo, 4 neprospěli. Průměrné hodnocení z jednotlivých předmětů na konci školního roku bylo následující:
 • jazyk český – 2,2
 • jazyk ruský – 2,4
 • počty – 2,3
 • zeměpis – 2,5
 • přírodověda – 2,2
 • dějepis – 2,3
 • tělesná výchova – 1,5
 • kreslení – 1,8
 • ruční práce – 1,5
 • hudební výchova – 1,5

(vc)

Databáze firem Evropské databanky