Předpověď počasí

V katastrálním území obce Tečovice začala platit v polovině dubna změna č. 1 územního plánu. Do územního plánu z roku 2013 byly touto změnou zapracovány některé nové potřeby obce i soukromých vlastníků pozemků. Změnu schválilo obecní zastupitelstvo.
Po schválení zastupitelstvem obce nabyla 12. dubna 2019 účinnosti změna č. 1 územního plánu Tečovic. Proti původnímu územnímu plánu, který platil v Tečovicích od roku 2013, přináší schválený dokument několik změn. „Důvodem ke zpracování změny, tedy k určité novelizaci našeho územního plánu, byl například požadavek obce na rozšíření plochy pro odpadové hospodářství, navržení plochy, kde by mohla být v budoucnu postavena rozhledna, požadavek na změnu využití pozemků z plochy veřejné zeleně na plochu pro veřejné prostranství v blízkosti mateřské školy. Byl zapracován také požadavek soukromého vlastníka na změnu využití pozemku z orné půdy na plochu rekreace. Do územního plánu byly zakresleny již realizované veřejně prospěšné stavby – poldry, údolnice, průlehy a komunikace,“ upřesnil starosta Jaromír Doležal.
Pořizovatelem změny územního plánu byl Magistrát města Zlína, oddělení prostorového plánování. Obec za její zpracování zaplatila 185 tisíc korun (vč. DPH). Práce na pořízení změny byly zahájeny v roce 2017.
Územní plán je základní dokument, kterým jsou stanovena závazná pravidla pro umísťování staveb a využití pozemků v určitém katastrálním území. U každé nově povolované stavby se zkoumá, jestli je ve shodě s územním plánem, který v dané lokalitě platí.
(vc)

Databáze firem Evropské databanky